left หน้าแรก กิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์ กระดานเสวนา ติดต่อเรา

ดาวน์โหลด

New Releases

แบบฟอร์มขอข้อมูลสถิติทางการพยาบาล

แบบฟอร์มขอข้อมูลสถิติทางการพยาบาล

 

แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

 

ใบรายงานอุบัติการณ์ คลินิก

ใบรายงานอุบัติการณ์ คลินิก

 

ใบรายงานอุบัติการณ์ทั่วไป

ใบรายงานอุบัติการณ์ทั่วไป

 

แบบฟอร์ม Service_profile

แบบฟอร์ม Service_profile

 

แบบฟอร์ม ยืม-คืน Notebook

แบบฟอร์ม ยืม-คืน Notebook

 

แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมรถยนต์

แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมรถยนต์

 

แบบฟอร์มขอสำเนาเวชระเบียน

แบบฟอร์มขอสำเนาเวชระเบียน

 

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

NEW !!! ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 62

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบใหม่

 

NEW!!! ใบขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการโรงพยาบาลนาบอน

ใบขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการโรงพยาบาลนาบอน

 

NEW !!! ใบแจ้งซ่อมพัสดุ 62

ใบแจ้งซ่อมพัสดุแบบใหม่

 

ใบเบิกพัสดุ

ใบเบิกพัสดุ

 

ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

 

ใบลาพักผ่อน

ใบลาพักผ่อน

 

ใบสำคัญรับเงิน

ใบสำคัญรับเงิน

 

สัญญาการยืมเงิน

สัญญาการยืมเงิน

 

บันทึกขออนุญาตไปราชการ

บันทึกขออนุญาตไปราชการ

 

แบบคำร้องขอสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562

แบบคำร้องขอสนับสนุนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปี 2562

 
  Copyright 2005-2013 nabonhospital.com All rights reserved.
view