left หน้าแรก กิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระดานเสวนา ติดต่อเรา

ดาวน์โหลด

New Releases

ใบเบิกวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์65

ใบเบิกวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์65

 

ใบเบิกวัสดุการแพทย์(เวชภัณฑ์มิใช่ยาคนที่1)65

ใบเบิกวัสดุการแพทย์(เวชภัณฑ์มิใช่ยาคนที่1)65

 

ใบเบิกวัสดุการแพทย์(เวชภัณฑ์มิใช่ยาคนที่2)65

ใบเบิกวัสดุการแพทย์(เวชภัณฑ์มิใช่ยาคนที่2)65

 

ใบเบิกวัสดุสำนักงาน65

ใบเบิกวัสดุสำนักงาน65

 

ใบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์65

ใบเบิกวัสดุคอมพิวเตอร์65

 

ใบเบิกวัสดุการแพทย์(เวชภัณฑ์ยา)65

ใบเบิกวัสดุการแพทย์(เวชภัณฑ์ยา)65

 

แบบฟอร์มขอข้อมูลสถิติทางการพยาบาล

แบบฟอร์มขอข้อมูลสถิติทางการพยาบาล

 

แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มขอยกเลิกวันลา

 

ใบรายงานอุบัติการณ์ คลินิก

ใบรายงานอุบัติการณ์ คลินิก

 

ใบรายงานอุบัติการณ์ทั่วไป

ใบรายงานอุบัติการณ์ทั่วไป

 

แบบฟอร์ม Service_profile

แบบฟอร์ม Service_profile

 

ใบลาพักผ่อน

ใบลาพักผ่อน

 

แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมรถยนต์

แบบฟอร์มใบแจ้งซ่อมรถยนต์

 

แบบฟอร์มขอสำเนาเวชระเบียน

แบบฟอร์มขอสำเนาเวชระเบียน

 

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

แบบฟอร์มแจ้งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

 

NEW !!! ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง 64

ใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แบบใหม่

 

NEW!!! ใบขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการโรงพยาบาลนาบอน

ใบขออนุมัติใช้เงินสวัสดิการโรงพยาบาลนาบอน

 

NEW !!! ใบแจ้งซ่อมพัสดุ 62

ใบแจ้งซ่อมพัสดุแบบใหม่

 

ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

ใบลาป่วย ลาคลอด ลากิจส่วนตัว

 

ใบเบิกวัสดุทันตกรรม(เจ้าหน้าที่คนที่1)65

ใบเบิกวัสดุทันตกรรม(เจ้าหน้าที่คนที่1)65

 
  Copyright 2005-2013 nabonhospital.com All rights reserved.
view