left หน้าแรก กิจกรรม  ข่าวประชาสัมพันธ์  กระดานเสวนา ติดต่อเรา

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำในโรงพยาบาลนาบอน

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำในโรงพยาบาลนาบอน

โรงพยาบาลนาบอน ตำบลนาบอน  อำเภอนาบอน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำในโรงพยาบาลนาบอน  

ราคากลางของงานปรับปรุงถนนคอนกรีตพร้อมคูระบายน้ำในโรงพยาบาลนาบอน ดังกล่าว 

เป็นเงิน  ๑,๔๙๓,000.00   บาท(หนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

>>> ประกาศสอบราคา<<<

>>> เอกสารสอบราคา<<<

>>> BOQ ราคากลาง<<<

  Copyright 2005-2013 nabonhospital.com All rights reserved.
view